Pavol Stanislav Pius - str. 2

20. ledna 2013 v 21:12

str. 1, 2

Obrázky z domova
Obrázky z domova v nemeckom jazyku
Pavol Stanislav je básnik návratu, vlasti, priateľstva a vernosti nielen k miestam (predovšetkým k detstvu), ale hlavne k ľuďom. Táto oblasť je určujúcou tematikou jeho básní. Mnohé hovoria o vlasti, rodnom dome, ale aj o úlohe jazyka (reči), ktorá je pre neho zástavkou, znamená pre neho oslobodenie a život.
Domáce básnické témy dopĺňa súčasnými, spoločnosť a civilizáciu krištalizujúcimi témami. Jeho básne neobmedzujú len na jednotlivý osud, na osobnú oblasť. Často hovorí o tom, čo sa deje s človekom v našom čase, ako to vyzerá s jeho humanitou.
Ale určujúcou v poézii Pavla Stanislava nie je bezútešnosť. Stále viac vyžaruje v jeho básňach nádej a dôvera, viera v človeka, ale predovšetkým viera v Boha.
(spracované podľa doslova Vincenta Šabíka)
Výnimočný autor nevšedných veršov plných lásky a pokory čitateľa upozorňuje, že predmetom duchovnej reflexie človeka, jej východiskom, zmyslom i cieľom je život. V básnických obrazoch Pavla Stanislava sa zračí permanentný úžas, ktorý pramení z poznania, že čokoľvek na svete je vytvorené inteligenciou presahujúcou ohraničené ľudské možnosti. K prednostiam Stanislavovej poézie patrí zdanlivo jednoduché dešifrovanie komplikovaných vzorcov individuálneho bytia i okolitej podmieňujúcej reality.
V básnickej zbierke Ranné zamyslenia je jej autor Pavol Stanislav naďalej verný sám sebe, svojmu vnútornému videniu a presvedčeniu, vyplývajúcemu z osobného a osobnostného myslenia, cítenia a konania. Básne sú poznačené hlbokým presvedčením o duchovnej podstate sveta a človeka. Básnickým štetcom maľuje ranné obrázky zo života dieťaťa a dospelého, ich celodenné rekvizity (ranné vyzváňanie zvonov, raňajky s matkou, husi na paši, myšlienky o živote), ktoré sleduje počas celého roka, aby si oživil zážitky a odovzdal ich duchovné posolstvo čitateľovi.
Básnické súvislosti Pavla Stanislava sú nepominuteľné - sú to mikrokozmické a makrokozmické súvislosti básnika (s neodmysliteľnými rodnými Nemčiňanmi, s jeho srdcu blízkou Nitrou a Senicou, s milovaným Slovenskom, ale aj s univerzálnym motívom blízkeho i vzdialeného domova, ktorým je každému človeku nielen naša malá zraniteľná modrá planéta Zem, lež i vesmír so všetkými záhadami, tajomstvami i transcendentálnymi dimenziami bytia). Autor sa vyznáva zo svojich súvislostí so známymi i neznámymi ľuďmi, s najbližšími a najdrahšími bytosťami, ale i s celým ľudstvom a s jeho Stvoriteľom. Neúnavne pokračuje v hľadaní čistoty v medziľudských vzťahoch, vo vyjadrovaní viery a v objavovaní nádeje.
(výber z doslova Mgr. art. Pavla Janíka, PhD.)
Názov zbierky vyjadruje vnútornú potrebu človeka dneška obrniť sa aspoň na chvíľu pred vonkajšími vplyvmi obalom ticha, až pokým nezavládne ticho aj vo vlastnej duši. Básne Pavla Stanislava nás svojím zvláštne sakrálnym charakterom privádzajú k prirodzenej posvätnosti ľudského vnútra. Autor skladá poklonu duchovnej i duševnej podstate osobnosti človeka. Pozitívnou črtou dielka je zároveň odkaz, že duchovno je priamo vstrebateľné do každodenných životných situácií.
"Autor opäť potvrdzuje, že tichá voda brehy myje, teda že zdanlivo nenápadný básnik naďalej po kvapkách prekvapuje nielen úzke kruhy literárnych odborníkov, ale aj široké kruhy čitateľskej verejnosti svojimi originálnymi tvorivými činmi, mlčanlivými výkrikmi a veľavravnými pomlčkami..."
(Mgr. art. Pavol Janík, PhD., predseda Spolku slov. spisovateľov)

- zbierka je napísaná v slovenskom i vo francúzskom jazyku
Pavol Stanislav aj v zbierke básní Protiklady ukazuje všetky klady svojich doterajších myšlienkových a tvorivých úsilí, ktorými už príznačne vytvára originálne predpoklady zrelej a spontánnej poetickej kreativity.
Neponúka samoúčelné producírovanie nesporne básnickou obratnosťou, schopnosťou očariť čitateľa spŕškou perfektne zvládnutých formálnych trikov, ale predstavuje pravé nepominuteľné hodnoty, ktoré sú výsledkom neúnavného, úprimného a produktívneho intelektuálneho i umeleckého hľadačstva. Autor je závažnou protiváhou prevládajúcej dobovej prázdnoty. Odvážne pláva proti prúdu všeobecne uctievaných banalít, protestuje proti všetkým protivenstvám, jeho básne sú liekmi proti všetkému protivnému. Protirečí bezobsažným rečiam a prihovára sa za kladné stránky súcna za dobro, krásu, lásku, múdrosť a ohľaduplnosť.
Básnik provokuje práve tak svojou neošúchanou vynachádzavosťou, ako aj prísahou na overené hodnoty dôverne známeho prostredia, v ktorom je ešte priestor pre proporcionalitu a súlad prirodzených odlišností a rozdielov vrátane tradície a modernity.
Pavol Stanislav Pius zdanlivo prostými slovami, ale zároveň brilantne zvládnutými komplikovanými básnickými procesmi prosí o zachovanie ľudskosti v človeku a o záchranu ohrozeného zázraku života.
- zbierka je napísaná v slovenskom i v macedónskom jazyku
Popredný predstaviteľ slovenskej duchovne orientovanej poézie Pavol Stanislav v zbierke Melódie každodenné opäť predstupuje pred čitateľskú verejnosť s reprezentatívnou kolekciou ukážok svojich jedinečných a invenčných kreatívnych schopností. Spontánne kombinuje svoj prirodzený zmysel pre rozvíjanie sakrálnych a patriotických tradícií s bytostnou potrebou ich modernistických inovácií, transformácií a permutácií. Suverénne, hravo a bravúrne spája substanciálnu obraznosť s kultovo zakotvenou a lokálne konkretizovanou tematickosťou, ako aj s maximálnou koncentráciou originálnych zvukovo-významových riešení.
- zbierka je napísaná v slovenskom i v ruskom jazyku
Príťažlivý a veľa napovedajúci titul Okamihy zázrakov označuje ďalšiu zbierku skvelého básnika Pavla Stanislava, obdarovaného vskutku výnimočným talentom. Súbor podmanivých lyrických výkonov nevdojak evokuje živé súvislosti a vzťahy, ktoré spájajú naše ľudské i literárne osudy v pozoruhodnom súzvuku poetických duší.
- zbierka je napísaná v slovenskom i v talianskom jazyku
Poeta natus (rodený básnik) Pavol Stanislav aj vo svojej zbierke básní s podmanivým názvom Prílivy a odlivy potvrdzuje a prehlbuje vlastné nezameniteľné miesto v súčasnej slovenskej poézii i v širších medzinárodných súvislostiach.
Zvolený titul signalizuje a symbolizuje striedavé stúpanie a klesanie mora (z ktorého pochádza život na Zemi), spôsobené príťažlivosťou Mesiaca a Slnka. Spontaneita básnického výrazu ako nenútený prejav vnútorných zákonitostí prenáša na čitateľa rytmické pulzovanie, vyplývajúce z podstaty duchovného i mentálneho bytia.
Básnik nevdojak prilieva olej do ohňa (rozdúchava vášne tlejúce v hĺbke každého človeka) a mimovoľne odlieva posvätné predmety (vpúšťaním roztavených slov, myšlienok a znakov do presných tvarov básne formuje zvony, sviečky a ďalšie hmotné pomôcky na naplnenie duchovných potrieb ľudskej existencie).

(Mgr. art. Pavol Janík, PhD.)

- zbierka je napísaná v slovenskom i v anglickom jazyku

V pôsobivej obrazotvornosti a v podmanivej zvukomalebnosti majstrovských veršov sa zrkadlí a rozoznieva široká škála vzájomne sa prelínajúcich tém, ktoré umožňujú jediným pohľadom obsiahnuť konkrétne detaily domova, najbližšej rodiny, kľúčových literárnych autorít i životných spolupútnikov, ako aj univerzálne hodnoty človeka - v jeho esenciálnej podobe dôstojnej bytosti s transcendentálnym ukotvením v tajomstve večne sa obnovujúceho života.
Pavol Stanislav Pius je básnik, ktorý stojí nohami pevne na pôde najvlastnejších častí našej milovanej vlasti a zároveň celkom samozrejme dvíha hlavu do závratných nebeských výšok, kde tuší prameň našej kozmickej existencie i miesto našich návratov do rýdzo spirituálnych dimenzií jestvovania všetkého - stvoreného inteligenciou presahujúcou hranice nášho chápania a predstavivosti. Preto je už dnes stálicou na nebi slovenskej i svetovej literatúry - bez ohľadu na to, do akej miery svet vníma nepopierateľné a nespochybniteľné podnety kultúr málopočetných národov.
(z doslova Mgr. art. Pavla Janíka, PhD.)
- zbierka je napísaná v slovenskom i v španielskom jazyku

str. 1, 2

UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:Baner tohto blogu:
Ďalšie moje blogy: