Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Ondrej Herec

18. března 2013 v 22:06 | Nata Sabová v spolupráci s Ondrejom Hercom
Pánom Ondrejom Hercom trochu vybočím od žánrov, ktorým sa na tomto blogu venujem, t.j. od beletrie, poézie a detskej literatúry. Mala som tú česť spoznať ho a stretnúť sa s ním osobne. Je to veľmi milý a príjemný pán, ktorého zásluhy v oblasti literatúry sú nepopierateľné. A preto mi nedá, aby som mu nevenovala priestor aj na mojom blogu.
ONDREJ HEREC
- je zakladateľskou osobnosťou slovenskej teórie fantastiky. Jeho odborné texty, oživené jemnou iróniou, predstavujú literárnu fantastiku i jej vizuálne formy v historickom, sociálnom a kultúrnom kontexte. Filozofiou väčšiny fantastických príbehov je dobrodružstvo. Ondrej Herec "urobil z dobrodružstva filozofiu". Monografiu Fantastika a realizmus v knihe Cyberpunk - vstupenka do tretieho tisícročia v zahraničí nazvali "učebnicou fantastiky", lebo jej základom je vedomie kontinuity fantastickej literatúry. Začleňuje fantastiku do súvislostí, a to nielen pre znalcov, ale aj pre tých, čo sa o fantastiku zaujímajú len okrajovo. Esej Cyberpunk je prvou slovenskou prácou o kyberkultúre, ktorá uviedla do slovenskej literatúry lyrizovanú prózu technosféry.
- je autorom...
... knižných publikácií, venovaných fantastike:
Fantastika a realizmus (2000, Národné osvetové centrum, Bratislava)
Cyberpunk - vstupenka do tretieho tisícročia (2001, Vydavateľstvo SSS)
Slovenská fantastika do roku 2000 - v spoluautorstve s Milošom Ferkom
(2001, Národné osvetové centrum, Bratislava)
Z teórie modernej fantastiky (2008, Literárne informačné centrum, Bratislava)
Dobre organizovaný netvor (2010, Literárne informačné centrum, Bratislava, aj ako e-book)
Netvor - od Frankensteina po Terminátora (2014, Hydra; aj ako e-book)
... prác mimo teórie literatúry:
Politika sociálneho rozvoja (1988, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava)
Aktuálne otázky sociálnej politiky ČSFR so zreteľom na problematiku územných komunít a neštátnych subjektov (1991, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava)
Ku Správe o rozvoji ľudstva. OSN 1990 (1991, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava)
Neštátne subjekty v sociálnej politike ČSFR (1991, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava)
Ku Správe o rozvoji ľudstva. OSN 1991 (1992, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava)
... venuje sa i publikačnej činnosti v časopisoch a v zbierkach. Napísal:
- prvé slovenské štúdie o televíznych seriáloch Star Trek, Akty X a Xena - v antológiách Krutohlav a časopisecky, napr. Dotyky, Interkom
- prvé slovenské štúdie o deviatich fantastických literárnych a filmových netvoroch: Frankenstein, Dracula, King Kong, Godzila, Votrelec, Terminátor a i.
- prvú slovenskú esej o postave hrdinu vo fantastike
- esej o horore
- prvú slovenskú prácu o vzťahu science fiction a náboženstva Pocit zázraku (Science fiction ako náboženstvo), in: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladateľských, literárnych a kultúrnych súvislostiach, Philologica LII (Univerzita Komenského, Bratislava 2001, s. 391 - 398)
- prvú slovenskú analýzu fantastiky ako socialistickej utópie - Utopie, která nepřišla. in: Planeta Eden: Svět zítřka v socialistickém Československu 1948 - 1978 (Ed. Adamovič, Ivan, Pospiszyl, Tomáš, Arbor vitae societas, Řevnice 2010)
- Múzeum mŕtvo narodených budúcností, in: Svet v bode obratu (Ed. Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Veda, Bratislava 2011, s. 204 - 232)
- prvé slovenské práce o postmodernej fantastike, napr. Metamorfózy tela vo vedomí postindustriálnej spoločnosti, in: Tvár ako sociálny nástroj (Sociologický ústav SAV, Bratislava 2007, s. 36 - 58); Podoby človeka v postmodernej fantastike, in: Realita a fikcia (SAV Bratislava 2009, s. 201 - 206) atď.
- európsky známa je jeho štúdia o fantastike ako o forme súčasnej ľudovej kultúry The Heritage of Folk Prose in Modern Fantastic Fiction, in: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe; in: Etnologické štúdie č. 8 (Ústav etnológie SAV, Bratislava 2003, s. 78 - 90) - po slovensky prepracované in: Z teórie modernej fantastiky
- s Viliamom Marčokom napísal kapitolu Vznik a premeny modernej fantastiky do Dejín slovenskej literatúry III (2006, Marčok, Viliam a kol., Literárne informačné centrum, Bratislava)
- písal recenzie, kritiky, články, úvody a doslovy ku knihám a antológiám, najmä Krutohlav a české zbierky poviedok
Nové práce:
- Erotika moci (Slovenskýé pohľadoy 7-8/2013, Bratislava)
- Náčrt ku vnímaniu príťažlivosti politiky (Studia Politica Slovaca 2/2013, Institute of Political Sciences, Slovak Academy of Sciences, december 2013, Bratislava)
- Umenie pamäti (Slovenské pohľady 1/2014, Bratislava)
- Hry o lásku - o knihe Naty Sabovej (Dotyky 2/2014, Bratislava)
- Spor o reálie a Rum a svätená voda - humoresky (Literárny týždenník 25 - 26 /2014)
Životopis:
Ondrej Herec sa narodil 7. júla 1944. Vyštudoval UK v Bratislave, odbor sociológia. Je sociológ a medzinárodný právnik. Pracoval ako člen Rady riaditeľov Centra OSN pre sociálnu politiku, člen Vládneho výboru Rady Európy a iné. Prednášal na viacerých univerzitách, Slovenský rozhlas viacnásobne reprízoval jeho vystúpenia na témy postindustriálnej civilizácie. Je členom SC PEN.
Je autorom vyše 30 výskumných prác a štúdií v oblasti sociálnej politiky a sociológie kultúry. Zostavil prvú slovenskú antológiu svetovej fantastiky (1981), napísal prvý československý rozhlasový seriál o svetovej fantastike (1986), je iniciátor, editor a autor prvého slovenského SF magazínu (SF 01, 1988, a SF 02, 1989), zakladajúci člen československého Syndikátu autorů fantastiky (1989) a Slovenského syndikátu autorov fantastiky (1990), člen poroty súťaže o Cenu Karla Čapka. Je tiež spoluzakladateľ, organizátor a predseda poroty súťaže o Cenu Gustáva Reussa, ktorej 1500 poviedok od 500 autorov predstavuje vyše 90% pôvodnej slovenskej fantastiky v dekáde 1990 - 2000. Vydával zborníky Krutohlav a v spolupráci s mestom Revúca založil a organizoval 9 ročníkov odborného seminára Reussova Revúca. Mnohým dnes známym autorom pomohol prekročiť prvý publikačný prah. Zaslúžil sa o vydávanie prekladov modernej svetovej fantastiky na Slovensku aj v období "normalizácie". Od roku 2013 je aj súčasťou Wikipédie.
Literárne ceny: 1998 - Cena Národného osvetového centra za výrazný prínos k rozvoju teórie a kritiky fantastickej literatúry; 2007 - Cena českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotný prínos; 2007 - cena Mlok za zásluhy, najvyššie ocenenie českého a slovenského fandomu sci-fi, fantasy a hororu; 2008 - Cena českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za najlepší teoretický text roku 2008; 2011 - prémia Literárneho fondu za literárnu tvorbu.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Ondrej Herec sústavnejšie píše, odkedy mu choroba znemožnila vlastné zamestnanie. Vo fantastike našiel pocit údivu: naznačuje poznanie skryté v záhadách, šepká o svetoch za hranicami ľudskej predstavivosti, nástojí na snoch presahujúcich naše chápanie. V pocite prenikavo jasnej mysle vnímame nejasné tušenie veľkosti ako výrečnú skutočnosť, v tajomstve odhaľujeme logiku, krásu a ešte dôležitejšie umenie porozumieť jej.
MALÁ UKÁŽKA Z JEHO TVORBY Z OBLASTI TEÓRIE FANTASTIKY:
Autor argumentuje originálnu koncepciu modernej fantastiky dielami v rozpätí dvetisíc rokov európskej tradície. Štyri eseje (Fantastika a realizmus, Cyberpunk, Hľadanie nových zázrakov a Utópia Star Treku) zjednocujú široké sociokultúrne súvislosti modernej fantastiky, spájajú fantáziu s realizmom, literatúru s filmom, svetovú tvorbu od antického mýtu s kyberpunkom a Star Trekom. Syntéza vychádza z diel od Lukiana a Platóna cez Montesquia, Swifta, Voltaira po Poa, Dicka, Lema a iných, no ťažisko je vo fantastike dvadsiateho storočia. Encyklopedický pohľad prekračuje hranice žánrov, konfrontuje stanoviská a interpretácie, vyzýva na dialóg. Citovaných päťsto diel je len vrcholcom ľadovca ďalších niekoľko tisíc, ktoré autor prečítal, aby vybral tie podstatné.
Znalec teórie však nenudí čitateľa suchou teóriou: brilantný štylista poteší dielom, ku ktorému sa čitateľ môže vrátiť mnohokrát. Rozsiahly materiál je prehľadne členený, myšlienkovú hĺbku a prekvapivé súvislosti oživuje jemná irónia a aforistické vyjadrenie.
Zbierka štúdií, esejí a článkov o modernej fantastike od autora, ktorý patrí k zakladateľským osobnostiam teórie tohto literárneho žánru. Okrem úvodnej štúdie Vieme čítať fantastiku? kniha predstavila po prvý raz na Slovensku viaceré témy modernej fantastiky: Pocit zázraku, Sen o hrdinovi, Nadžena Xena, Aká tvrdá je tvrdá SF?, Upírska erotika, Globalizácia ako science fiction a Pár slov o horore. Kapitola Dedičstvo ľudovej prózy v modernej fantastike sa stretla s medzinárodným uznaním. Kniha nadväzuje na odborné práce zahraničných autorov, rozvíja ich a ponúka slovenskému čitateľovi vstup do súčasnej teórie fantastiky.
Kniha významnej zakladateľskej osobnosti slovenskej teórie modernej fantastiky. Tvoria ju dve eseje: Dobre organizovaný netvor a Metamorfózy človeka v (post)modernej fantastike. V prvej autor prehľadne analyzuje na bohatom literárnom a filmovom materiáli umeleckej i populárnej fantastiky vzájomný vzťah jednotlivca s rôznymi typmi organizácií. V druhej analyzuje psychofyziologické varianty a premeny vnímania ľudskej bytosti vo fantastike.
Populárno-náučné eseje o literárnych a filmových netvoroch, o kulte strachu a premene jej symbolov na zábavné figúrky šoubiznisu. Netvor ako kultúrne tabu má vyvolávať odpor a hrôzu, ale zároveň fascinuje čarom zakázaného ovocia. Frankenstein, Pán Hyde, zvierací netvor, Dracula, King Kong, virtuálny netvor, Vec, Godzila, Votrelec, Terminátor a ďalší poodhalia korene ľudskej potreby báť sa.

UPOZORNENIE!
Všetky texty, obrázky a fotografie na tomto blogu
podliehajú prísnym autorským právam.
V prípade, ak čerpáte z textovej časti, je nutné uvádzať zdroj
Fotografie autorov nesmiete uverejňovať bez súhlasu samotného autora/autorky.
Na uverejnení fotografií na tomto blogu mám ich súhlas.
 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: