Stránky autorov sa v tomto čase aktívne RENOVUJÚ,
takže postupne budú všetky zaktualizované - len trošku strpenia :)
AUTORI, ktorí mi ešte nedali vedieť o svojich NOVÝCH DIELACH,
nech mi pošlú e-mail s potrebnými informáciami. Ďakujem. Naty


Miroslav Pius - 1. strana

22. července 2014 v 10:37 | Nata Sabová v spolupráci s Miroslavom Piusom

str. 1, 2

MIROSLAV PIUS - autor...
... poézie:
Pyrománia (1965, Smena)
Cesta až na koniec smrti (1970, Smena)
Ťarcha a milosť (1976, samizdat)
Vášne a smútky (1997, H + H)
Srdce mi horí v ohni (1998, NOC Bratislava)
... literatúry pre deti:
Dobrodružstvá obra zubra (1995, H + H)
Chlapec na bielom koni (1996, H + H)
... beletrie pre dospelých:
Tri ženy - trojnovela (1995, Slovenský spisovateľ)
Záznam o vnútornom exile (2002, Slovenský spisovateľ)
Zvonovina - historický román (2012, SB Press Tlmače)
Som a budem - román (2015, SB Press Tlmače)
Dejiny našej krčmy - Kronika zabudnutých pocitov - román (2017, SB Press Tlmače)
... literatúry faktu:
Turci v Tekovskej župe (2004, SB Press Tlmače)
Ruky a hlina (pukanská keramika) (2005, SB Press Tlmače)
Kronika znovuobjaveného času (2007, MKS Tlmače)
Čakanskí bronzoví bojovníci (2008, MSK Tlmače)
Najstaršie kostoly na Ponitrí, Požitaví a Pohroní (2008, Mesto Zlaté Moravce)
Nemčiňany v premenách času - Zlatá kniha o našich predkoch - so spoluautormi
(2009, obec Nemčiňany)
Bohovia nesmú zomrieť - Prvé stopy bohov pod Slovenskou bránou
(2011, SB Press Tlmače)
Vstupovanie do času - archeologická encyklopédia (2013, SB Press Tlmače)
Pátranie po človeku - eseje o vzniku civilizácie (2015. SPŠP Nitra)
Mýty - prvá pamäť ľudstva (2016, SPŠP Nitra)
Je autorom aj náučnej literatúry:
Ján Francisci Rimavský - literárno-historická esej (1977, NOC Bratislava)
Poslední svätci romantizmu - literárno-historická esej (1998, NLC Bratislava)
Od mýtov k rozprávkam - Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky
(2012, Goralinga Bratislava)
Miroslav Pius má vo svojom knižnom repertoári knihy poézie, knihy pre deti, beletriu, literatúru faktu a literárne eseje. Jeho knihy sú určené tým, ktorí chcú poznávať svoju vlastnú minulosť.
Dlh voči rodnému Požitaviu spláca knihami literatúry faktu, v ktorých oživuje často už zabudnutú históriu. Doluje z minulosti klenoty, ktoré história mnohokrát nechala nepovšimnuté.

Životopis:
Miroslav Pius sa narodil 16. februára 1942 v Novej Vsi nad Žitavou. V roku 1960 ukončil štúdium na Pedagogickej škole v Leviciach. Pôsobil ako učiteľ v Starom Tekove. V rokoch 1963 - 68 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa aktívne zapojil do boja "za socializmus s ľudskou tvárou", čo sa prejavilo založením tajného Historického krúžku pri FF UK a článkami v študentskom časopise Echo. Po ukončení štúdia nastúpil do Československého rozhlasu v Bratislave ako literárny redaktor. Tu ho zastihol aj 21. august 1968. Bytostne sa podieľal na ilegálnom rozhlasovom vysielaní proti okupačným vojskám v štúdiu Mesto na DUNAJI. V roku 1970 ako "protistranícky, protisocialistický a protisovietsky živel" bol prinútený z rozhlasu odísť. Mal zákaz akéhokoľvek publikovania a zákaz vykonávania povolaní podľa svojej kvalifikácie. V roku 1976 vydal samizdat Ťarcha a milosť. V Nežnej revolúcii sa aktívne zapojil do hnutia VPN. Pracoval na MŠ SR, MK SR, ako generálny riaditeľ NOC v Bratislave a ako riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave. Žije a tvorí v Nemčiňanoch pri Zlatých Moravciach.
Je aj nositeľom Veľkej medaily sv. Gorazda MŠ SR, medaily Daniela Licharda MK SR, predseda vlády SR mu udelil pamätný list a obec Nemčiňany medailu za kultúrny rozvoj obce.
Čo ho priviedlo k písaniu:
Miroslav začal písať už ako žiak na základnej škole. Cez prázdniny ako žiak šiestej triedy uskutočnil svoj prvý pokus napísať román. Pravda, napísal len dvanásť strán do veľkej linajkovej písanky. Pri jeho písaní sa inšpiroval dobrodružnými románmi: Kapitán Korkorán, Kapitán Nemo, Vlk zeleného pekla.
Odkaz od Miroslava pre čitateľov:
"Odkaz dnešným mladým ľuďom: empatia, pokora, láska k iným ľuďom, obetovanie sa v prospech iných tak, aby som aj mal pocit naplnenia, sa nedá nikde získať, len v knihách, v poznaní, ktoré je v nich ukryté ako humanizačné posolstvo. Preto čítajte!"
POÉZIA:
Básnická zbierka Pyrománia je výpoveďou o hľadaní miesta mladej nastupujúcej generácie v prudko sa meniacej spoločnosti.
Cesta až na koniec smrti je filozoficko-reflexívnym básnickým cyklom na tému lásky a smrti, ktoré sú svojím kontrapunktom nositeľom neustálych premien života, a teda jeho večnosti.
Zbierka Ťarcha a milosť vyšla v roku 1976 ako samizdat. Je básnickým vyjadrením prežitej skúsenosti, v ktorej napriek všetkému prevažujú pocity optimizmu a nádeje.
A znovu ten nepríčetný hlas
A znovu ten nepríčetný hlas
predstiera spiknutie proti osudu...
Ale večer pokojne tieňmi tapetuje krajinu.
Cez otvorené dvere páchne norka noci.
Ležíme vedľa seba
a hľadanie je bezvýsledné...
Len kuvik sa v tom tichu odváži
zapískať teplú tmu zjavenia...

Zbierka civilnej poézie Srdce mi horí v ohni vyšla v roku 1998. Básnik v nej citlivo, ale vášnivo, reaguje na roky totality a na roky utláčania ľudskej duše.
LITERATÚRA PRE DETI:
V knihe nájdete 13 príbehov o zubrovi Putifárovi, ktorý bol prvým zubrom v žitavskom kraji, presnejšie v zubrej obore v Topolčiankach.
Do značnej miery autobiografická kniha, v ktorej autor rozpráva o svojom detstve, kamarátoch, bielom koňovi a malom dievčatku Magdalénke.
BELETRIA PRE DOSPELÝCH:
Kniha obsahuje tri rozsiahlejšie novely: Penelopa, Diana, Nioba. Sú to všetko životné príbehy autora, ktorého životné osudy poznamenali tzv. "fatálne alebo osudové ženy." V tejto knihe autor až príliš odhaľuje svoje vnútro.
Autor v autobiografickej próze Záznam o vnútornom exile priamočiaro nastoľuje "generačnú ukrivdenosť", ktorá je akousi sebaprojekciou do času minulosti, keď nebola núdza o krivdy. Na margo tejto knihy Alexander Halvoník napísal: "Kým sa Pius pohybuje v reáliách rodnej dediny, dokáže byť pri všetkej rozšafnosti hutný a presný, no keď prekročí Rubikon onej šesťdesiat-osmičkárskej bezútešnosti a vojde do svojho konsolidačného mestského očistca, stáva sa neurčitý, neistý a neschopný prozaicky sformulovať svoju obseciu inak ako opisovaním. Napriek tomu je jeho próza príjemným prekvapením."
Piusov historický román podáva a detailne mapuje situáciu v tekovskej župe počas obdobia tureckých vojen, osudy jednotlivých Požitavských a Pohronských dedín a miest, priebeh jednotlivých bitiek s Turkami, ale aj osudy jednoduchých ľudí. Z tekovských miest, kde sa dej románu odohráva, treba jednotlivo spomenúť: Topoľčianky, Zlaté Moravce, Vráble, Levice, Pukanec, Nitru, Novú Baňu, Žarnovicu, Nové Zámky. Z miestnych hrdinov, ktorí vystupujú v románe, treba spomenúť kpt. Bartakoviča, veliteľa posádky v Pukanci, opáta a priora svätobeňadického kláštora, Štefana Koháryho, obrancu Levíc, Rataiudda de Souchesa, generála a osloboditeľa Levíc, Juraja Selepčényho, primasa Uhorska, Avilija Čelebiho, arabského učenca, mladých Esterházyovcov, ktorí štyria zahynuli na veľkovozokánskom poli...
Román, v ktorom hlavný hrdina hľadá svoje vlastné miesto medzi ľuďmi tak, že prehodnocuje svoj vlastný život.
Autor sa v románe vracia do svojho detstva a z hrobov necháva prehovoriť o svojom živote všetkých, ktorí spolu s ním a vedľa neho žili. Je to vlastne umelecká kronika ľudí malého bodu na tejto zemi.

LITERATÚRA FAKTU
(ako uvádza autor):

Z príhovoru autora:
Utrpenie národa, kolektívne utrpenie, ktoré mu spôsobuje niekto iný, tvorí historickú pamäť národa. Bolo by priam zločinom na tých, ktorí prídu po nás, ich naň neupozorniť, nezanechať im svedectvo o ňom, odignorovať ho a tváriť sa, že nebolo. Môžeme a nemusíme stavať pomníky, tryzny, piety... ale nemôžeme nechať bez povšimnutia utrpenie našich predkov. To nesmieme a nemôžeme. Nielen, že sme povinní zanechať o ňom svedectvo pre našich najbližších, ale aj pre Európu a svet.
Kniha mapuje celé dejiny výroby keramiky a keramického riadu v Pukanci. Autor nás zoznamuje v celými rodinami pukanských majstrov - hrnčiarov a opisuje ich osudy.
Publikácia zoznámi čitateľov s osídľovaním nášho územia roz­ličnými etnikami, ako aj so spôsobom ich života. Prítomnosť Turkov, nazývaných Pečenehovia, dokazujú zachované miestne názvy Pečenany, Pečenady a Pečenice. Podľa iných prišelcov starotureckého pôvodu, Chazarov či Ko­zarov, je pomenovaná dedina Kozárovce. Autorovi nešlo len o jednotlivé poznatky, ale o komplexný pohľad na jedno z epicentier slovanského vývoja v povodí riek Nitra, Ži­tava, Hron a Ipeľ. Textom i obrazmi nás zoznamuje s archeologickými objavmi v týchto teritóriách. Dokazuje, že naši predkovia si zaslúžia nielen náš záujem, ale aj obdiv. Publikácia je zdrojom poučenia o prínose našich predkov do pokladnice európskej kultúry a prameňom oprávnenej národnej hrdosti­. Vypovedá aj o súčasnosti, a to, že v regiónoch je priaznivejšia situácia na niektoré edičné projekty ako v centre.
(napísal Milan Kenda)
Predmetom autorovho záujmu je civilizácia doby bronzovej na geograficky ohraničenom priestore, ktorý možno lokalizovať riekami Nitra, Žitava a Hron. Autor hľadá spojovacie cesty, po ktorých putoval bronz, bronzové šperky a zbrane z pôvodných maloázijských centier na juhozápadné Slovensko s akcentom na civilizáciu na strednom Hrone, teda približne na území na oboch brehoch Hrona, po jeho toku až po ústie.

Autor nám populárnym spôsobom približuje vznik a prestavby najstarších kostolov na Ponitrí, Požitaví a Pohroní. Veľmi podrobne a do určitej miery aj objavne sa zaoberá jedným z najstarších kostolov na Slovensku - Kostolom v Kostoľanoch pod Tríbečom.
Monografia vyšla pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Slová autora:
Sú v nej fakty o najstaršom osídlení obce už od doby kamennej, najpodrobnejšie sme spracovali stredovek a novovek. Podarilo sa nám objaviť nové historické dokumenty v budapeštianskom aj ostrihomskom archíve, ale čerpali sme aj z archívov na Slovensku. Najviac v Štátnom archíve v Ivanke pri Nitre, kde sme našli prvé cirkevné matriky narodených, sobášených a zomrelých. Kniha je unikátna aj tým, že vôbec po prvýkrát veľmi podrobne zachytáva priebeh bitky našich predkov s Turkami, ktorá sa odohrala 26. augusta 1652 na Veľkovozokanskom poli neďaleko Nemčinian. Po dlhom čase boli práve tu Turci porazení.
Slová autora:
Nezaoberám sa v nej (knihe) trojrozmernými artefaktmi, ale dušou, duchom, transcendentnom a starými slovanskými bohmi. Opisujem formy viery, pohanské náboženstvá, pohrebné rituály, chrámy, obetištia, posvätné háje, kultové predmety či amulety. Popisujem aj kamenné pozostatky slovanských chrámov a obetíšť, ktoré sa podľa odbornej literatúry nachádzali napríklad pri Výčapoch-Opatovciach, Nitre, Leviciach, Palárikove či Šuranoch. Naši predkovia sa schádzali v posvätných hájoch, podľa literatúry sa v okolí Nitry nachádzali napríklad na Zobore, Žibrici, Lupke aj Martinskom vrchu.

str. 1, 2

 

BLOG JE V TOMTO ČASE UZATVORENÝ!!!
Či ho budem v budúcnosti rozširovať, to je momentálne nejasné.
Na túto prvú etapu však nadviazalo Veľké stretnutie spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. SEPTEMBRA 2014 NA SMOLENICKOM ZÁMKU.
(viď. reportáž)

Fotografie z veľkých spisovateľstkých stretnutí:
Baner tohto blogu:
Slovenské spisovateľky a spisovatelia
Ďalšie moje blogy: